whiterose

24 teksty – auto­rem jest whi­tero­se.

Aż przy­tyłam i cała opuchłam z te­go smutku
"Ludzie w dep­resji chudną" przeczytałam
Świetnie
Na­wet to mi nie wychodzi
Poprawnie 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2018, 12:59

Lu­bię o so­bie myśleć - nie ja­ko o Two­jej żonie
ale ja­ko o ko­biecie o której myślisz kiedy jes­teś smutny:
"gdy­by Ona tu­taj była - wszys­tko nie miałoby znaczenia" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 marca 2018, 02:48

On mnie trzy­mał na powierzchni,
jak dziec­ko nad taflą wody,
i te­raz tonę, tonę,
wciąż tonę.
Ma­ma zaw­sze pow­tarzała mi, że facet
ma być tyl­ko dopełnieniem,
nie całym światem...
ale kiedy odeszła,
tyl­ko On....
TYL­KO ON
MNIE KOCHAŁ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2018, 16:21

Naj­gor­sza na tym świecie jest sa­mot­ność po­nieważ na­wet jeśli nie mu­sisz spać sa­mot­nie w łóżku czy możesz o wszys­tkim po­wie­dzieć naj­lep­szej przy­jaciółce, zaw­sze zos­tają myśli i uczu­cia, których świat nie chce lub [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2018, 20:26

Kiedyś ma­ma zaw­sze mi mówiła, że nieważne jak go kochasz mu­sisz sa­ma się o siebie troszczyć i to było dla mnie tak na­tural­ne, że swo­je marze­nia zaw­sze sta­wiałam na pier­wszym miej­scu. On [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:19

Nieoczekiwane spotkanie

(...) ale jes­tem sil­na i twar­da, bo czy­tałam, że ta­kie po­win­ny być ko­biety – nie de­likat­ne, nie wrażli­we, nie możesz dziew­czy­no prze­kazać, że wciąż tęsknisz, że uczu­cie co praw­da więdło ale wystarczy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 maja 2017, 00:48

Dlacze­go ko­bieta zaw­sze mu­si być ta­ka ideal­na? Dlacze­go nie może trochę się spar­taczyć, pop­suć opi­nię. Dlacze­go zaw­sze mu­si być opa­nowa­na, a wszys­tkie wiado­mości przyj­mo­wać ze stoic­kim spo­kojem? Aż, chce się krzyknąć kobieto [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 listopada 2016, 15:46

Cza­sami mo­ment kiedy wiesz, że wciąż kochasz jest mo­men­tem kiedy wiesz, że wciąż istniejesz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 maja 2016, 22:30

Ja wciąż nie pot­ra­fię Cię za­pom­nieć, a Ty wciąż nie pot­ra­fisz mnie zapamiętać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2016, 00:34

Walka

Wca­le nie płaczę.
Nie to nie łza kręci się w oku...
Nie, nie płaczę!
Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię.
Ma­mo, ja nie płaczę!
Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku.

M a m o ! 
Nie płacz! 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 15 września 2015, 23:30

whiterose

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

whiterose

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 kwietnia 2018, 23:46Yankes sko­men­to­wał tek­st Aż przy­tyłam i cała [...]

13 kwietnia 2018, 12:59whiterose do­dał no­wy tek­st Aż przy­tyłam i cała [...]

24 marca 2018, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

19 marca 2018, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

17 marca 2018, 02:48whiterose do­dał no­wy tek­st Lubię o so­bie myśleć [...]

14 marca 2018, 09:20carolyna sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

14 marca 2018, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

14 marca 2018, 00:41whiterose sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

14 marca 2018, 00:36whiterose sko­men­to­wał tek­st Ocean przeszłości za­lewa mój umysł fa­lami [...]

14 marca 2018, 00:26whiterose sko­men­to­wał tek­st ***