whiterose

31 tekstów – auto­rem jest whi­tero­se.

Lu­bię o so­bie myśleć - nie ja­ko o Two­jej żonie
ale ja­ko o ko­biecie o której myślisz kiedy jes­teś smutny:
"gdy­by Ona tu­taj była - wszys­tko nie miałoby znaczenia" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 marca 2018, 02:48

On mnie trzy­mał na powierzchni,
jak dziec­ko nad taflą wody,
i te­raz tonę, tonę,
wciąż tonę.
Ma­ma zaw­sze pow­tarzała mi, że facet
ma być tyl­ko dopełnieniem,
nie całym światem...
ale kiedy odeszła,
tyl­ko On....
TYL­KO ON
MNIE KOCHAŁ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2018, 16:21

I niena­widzę te­go,
że chy­ba wy­magam zbyt dużo,
od Niego, tyl­ko od Niego,
jak­bym całą nadzieję w ludzkość złożyła w Je­go ręce 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2018, 16:18

Gdy­by tyl­ko ktoś po­siadał umiejętność
czy­tania snów z ludzkiej twarzy
jes­tem pewna
każdy
nie mógłby wyjść z podzi­wu
ja­kim cudem
tej kobiecie
udało się wstać
z łóżka
* kiedy śnię o mo­jej ma­mie * 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2018, 01:05

(...) bo jest mi ja­koś bliższy niż reszta ludzi.
Bliższy mo­jej duszy,
Niemal bliźniaczej.
Po­mimo, że cza­sami wy­daje mi się że dzieli nas
cały świat,
to nic,
sko­ro naj­wi­doczniej przy­lecieliśmy z tej sa­mej planety.


Pok­re­wieństwo dusz 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 lutego 2018, 18:14

Przy­tulam go mocno,
sta­rając się wrosnąć w je­go duszę,
z całych sił wtu­lam swoją głowę w je­go ciało,
chłonąc je­go obec­ność i energię,
chcąc wy­ciszyć te niszczące myśli,
roz­paczli­wie za­pamiętuję każdą sekundę..
w ostateczności
mój mózg pra­cuje na potrójnych obrotach,
czas prze­cieka mi przez palce,
a je­dyne co czuję

to lęk 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2018, 00:57

Dlaczego...
Dlacze­go smu­tek nie odchodzi
Tyl­ko za­korze­nia się
W sercu
Tak mocno
Że możesz go wyg­rze­bać tylko
Os­trym widelcem
I myślisz
Że to może już....
Ale nag­le oka­zuję się
że to tyl­ko drobinki
że wszys­tko zagrzebałaś
tak głęboko
że wrosło Ci

w kręgosłup 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lutego 2018, 00:56

Naj­gor­sza na tym świecie jest sa­mot­ność po­nieważ na­wet jeśli nie mu­sisz spać sa­mot­nie w łóżku czy możesz o wszys­tkim po­wie­dzieć naj­lep­szej przy­jaciółce, zaw­sze zos­tają myśli i uczu­cia, których świat nie chce lub [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2018, 20:26

Kiedyś ma­ma zaw­sze mi mówiła, że nieważne jak go kochasz mu­sisz sa­ma się o siebie troszczyć i to było dla mnie tak na­tural­ne, że swo­je marze­nia zaw­sze sta­wiałam na pier­wszym miej­scu. On [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2018, 23:19

Jak mam so­bie radzić bez Ciebie, ma­mo?
Kiedy cały czas wszys­tko mi przy­pomi­na, że bez Ciebie to się nie da.
Za każdym ra­zem kiedy w te­lewiz­ji le­ci Twój ulu­biony film,
Za każdym ra­zem kiedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 grudnia 2017, 15:28

whiterose

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

whiterose

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

17 marca 2018, 02:48whiterose do­dał no­wy tek­st Lubię o so­bie myśleć [...]

14 marca 2018, 09:21carolyna sko­men­to­wał tek­st I niena­widzę te­go, że [...]

14 marca 2018, 09:20carolyna sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

14 marca 2018, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

14 marca 2018, 08:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st I niena­widzę te­go, że [...]

14 marca 2018, 00:41whiterose sko­men­to­wał tek­st Kochając ko­goś, roz­biera­my się [...]

14 marca 2018, 00:36whiterose sko­men­to­wał tek­st Ocean przeszłości za­lewa mój umysł fa­lami [...]

14 marca 2018, 00:26whiterose sko­men­to­wał tek­st ***

14 marca 2018, 00:22whiterose sko­men­to­wał tek­st w mroźnych mrug­nięciach przy [...]